با احترام به اطلاع میرساند مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره علمی-هنری-فرهنگی شهید سلیمانی تا تاریخ 1400/05/26 تمدید گردید.

زمان باقی مانده تا آخرین مهلت ارسال آثار

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز